INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI:

Szanowni Akcjonariusze, jeżeli posiadają Państwo rachunek maklerski na którym chcielibyście aby zostały zdeponowane posiadane akcje spółki Prometheus S. A, proszę pobrać, wypełnić i odesłać stosowny formularz w zależności od posiadanej serii akcji. Wypełniony formularz proszę odesłać na e-mail  inwestor@droneprometheus.com

Po zarejestrowaniu akcji w KDPW, posiadane akcje pojawią się na Państwa  rachunkach maklerskich.

Formularz seria A

Formularz seria B

Formularz seria C

OGŁOSZENIE MSiG: 27.10.2020 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI. Zarząd Spółki Prometheus S.A. zawiadamia, że dokumenty akcji serii B stały się nieaktualne z uwagi na podjętą na ZWZ w dniu 14.09.2020 roku, Uchwałą numer 21 decyzją o zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela. Wzywamy więc do ich złożenia w siedzibie Spółki (aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa) w terminie 2 tygodni od ogłoszenia niniejszego wezwania. Niezłożenie dokumentu w ww. terminie spowoduje jego unieważnienie. Ponowne wydanie akcji nastąpi poprzez ich dematerializację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

NEWS: Zarząd spólki Prometheus S.A., zawiadamia, że w dniu 29.09.2020 roku, podpisał Umowę obejmującą doradztwo oraz koordynację procesu polegającego na przygotowaniu dokumentów celem wprowadzenia spółki na rynek NewConnect z firmą posiadającą status Autoryzowanego Doradcy NewConnect.

Tworzymy pierwszego na świecie hybrydowego drona z mikrofonem kierunkowym.

To unikatowe rozwiązanie umożliwi wykorzystanie drona do zadań specjalnych, takich jak ratownictwo, ochrona granic, poszukiwanie osób zaginionych.

Dzięki napędowi hybrydowemu tworzymy nowy nośnik dla sektora energetycznego w celu monitorowania, inspekcji i kontroli linii energetycznych oraz pozwalający zainstalować najnowszy skaner LIDAR w celu tworzenia trójwymiarowych modeli infrastruktury.

  

RYNEK DRONÓW DANE LICZBOWE

POLSKA - DRONY W LICZBACH

Wartość rynku dronów w Polsce wynosi już ponad 200 mln zł.

 

Do 2026 roku wartość rynku dronów w Polsce będzie rosła w tempie ok. 47%.

 

Według szacunków ekspertów do 2025 r. nad naszymi głowami ma latać nawet 400.000 bezzałogowców.

 

Prognozowana wartość rynku (bez uwzględnienia dronów militarnych) w latach 2017–2026 to blisko 3,3 mld zł co jest odpowiednikiem sześciokrotnych rocznych wydatków sektora rządowego na działalność B+R.

 

W 2020 roku wartość rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) szacowana jest na 127 mld dol. (477 mld zł).

ŚWIAT - DRONY W LICZBACH 

Na świecie, rynek komercyjnych dronów rozwija się zdecydowanie szybciej, niż przewidywano i do 2023 roku może się nawet potroić!


Bezzałogowe systemy lotnicze od pięciu lat osiągają bardzo wysoki wzrost zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i całym świecie.

 
W Stanach Zjednoczonych miesięcznie jest rejestrowanych ponad
15000 egzemplarzy dronów komercyjnych, czyli trzy razy więcej niż niekomercyjnych!


Według szacunków w USA rynek dronów będzie przyśpieszał iwskaźnik rejestracji będzie wzrastał, a w 2023 roku sektor dronów się potroi i pojawi się 823.000 nowych urządzeń komercyjnych.

Ten dynamiczny wzrost jest spowodowany z uwagi na pojawiające się nowe pomysły na zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych.

PROGNOZY RYNKU DRONÓW

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SAMORZĄDY

122,1 mln PLN


 wartość polskiego rynku dronów wykorzystywanych przez władze publiczne w latach 2017-2026.

2 200
 

liczba dronów wykorzystywanych przez administrację publiczną w latach 2017-2026 w Polsce.

Prognoza rozwoju polskiego rynku dronów wykorzystywanych przez administrację publiczną, 2017 - 2026

KOMERCYJNE: ENERGETYKA I PRZEMYSŁ

(OIL&GAS, UTILITIES)

172,6 mln PLN

 

wartość polskiego rynku dronów w energetyce latach 2017-2026

3,5 tys.

 

liczba dronów zakupionych przez sektor energetyczny w latach 2017-2026 w Polsce

Prognoza rozwoju polskiego rynku dronów komercyjnych - energetyka, 2017 - 2026

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SAMORZĄDY

WARTOŚĆ (mln. zł)

LICZBA DRONÓW

Europejski rynek dronów cywilnych do 2026 r. ma sięgnąć 3,45 mld USD. Łącznie w ciągu dekady 2017–2026 to blisko 21 mld USD. Według SESAR (Single European Sky ATM Research), w 2050 r. nad Europą będzie unosić się 7,4 mln dronów, z czego ponad 50 tys. to bezzałogowce wykorzystywane przez służby publiczne, takie jak policja czy straż pożarna. Taka flota umożliwi skuteczniejsze lokalizowanie zagrożonych obywateli i ocenę zagrożeń.

Według prognoz Białej Księgi Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych autorstwa Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Ministerstwa Infrastruktury, największy wzrost w ciągu dekady spodziewany jest w zastosowaniach komercyjnych z 0,79 mld USD w 2018 r. do ponad 6,5 mld USD w 2026 r.
 

Estymowana wartość globalnego rynku dronów w podziale na segmenty, 2017 - 2026 (mln USD)

ŹRÓDŁO WYKRESÓW: Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków

Komisja Europejska przewiduje, że do 2035 r. europejski sektor dronów będzie bezpośrednio zatrudniał ponad 100 tyś. osób oraz miał oddziaływanie ekonomiczne rzędu ponad 10 mld euro rocznie, głównie w usługach.

Estymowana wartość europejskiego rynku dronów w podziale na segmenty, 2017 - 2026 (mln USD)

RYNEK KOMERCYJNY DRONÓW

Estymowana wartość globalnego rynku dronów militarnych, 2018-2027 (mln USD)

9,6 mld USD

2018

13 mld USD

2027

Unikatowe cechy Prometeusza sprawiają, że jest uniwersalną platformą, która może dotrzeć tam, gdzie żadne inne narzędzie nie jest w stanie, w czasie, który dotychczas był niedostępny. 


Drony stają się dziś profesjonalnymi narzędziami do walki z poważnymi zagrożeniami, wydatnie wpływając na bezpieczeństwo ludności i wspierając służby mundurowe i ratownicze.
 

NOWE REGULACJE PRAWNE

Unia Europejska dostrzegła strategiczne znaczenie dronów, jako narzędzi przyszłości w kontekście wojskowości, bezpieczeństwa i ochrony obiektów i w 2019 wprowadziła regulacje, które zmieniają dotychczasowe reguły gry w branży statków bezzałogowych. Nowe regulacje unijne wg. Rozporządzenia delegowanego Komisji(UE) 2019/945, zmuszają producentów dronów do uzyskania certyfikacji, co spowoduje konieczność wymiany dronów na nowe, dostosowane do regulacji. 

To doskonały moment i szansa dla Prometheus S.A., który wprost odpowiada na nowe wymagania prawne dotyczące dronów.

 PROMETHEUS VS. KONKURENCJA 

Dotychczas zastosowanie dronów ograniczały bariery technologiczne, które przełamuje polski dron PROMETHEUS. 

KONKURENCJA

 

99% dronów na rynku posiada łączność bezprzewodową 2,4 GHz lub 5,8 GHz co znacznie ogranicza zasięg kontroli drona w terenie zabudowanym (brak zasięgu za budynkami).

PROMETHEUS

PROMETHUES dzięki autorskiemu rozwiązaniu diversity 2,4 Ghz GSM/3G/4G/5G, zasięg jest nieograniczony, a w skrajnych sytuacjach wykorzystywana jest łączność Satelitarna Sat-Com.

KONKURENCJA

 

80% dronów na rynku jest w stanie przenosić w powietrzu elementy o masie maksymalnej 0,5 kg,  co powoduje ograniczenia w usługach z wykorzystaniem czujników.

PROMETHEUS

 

PROMETHEUS w bezpieczny sposób może przenosić wyposażenie      o wadze nawet 5 kg! Jest w stanie transportować szereg narzędzi i zostać wyposażony w nowoczesne czujniki, by służyć społeczeństwu i wydatnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

KONKURENCJA

 

Czas lotu 90% dronów to 25 min (w tym sam start i lądowanie trwa około 5 min) 20 min na pomiary czy inne prace to krótki czas, który powoduje, że dla wielu operacji wykorzystanie drona jest nieefektywne i nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

PROMETHEUS

 

Dzięki napędowi hybrydowemu może wykonywać zadania w powietrzu nieustannie, nawet do 5 godzin, spalając przy tym zaledwie 0,8 L paliwa na godzinę. Taki czas pracy drona sprawia, że może znaleźć zastosowanie w najbardziej wymagających zadaniach. To prawdziwy początek ery dronów, które stają się narzędziem przyszłości. 

CELE I PLANY

 

Demonstrator drona PROMETHEUS powstanie w naszym zakładzie produkcyjnym na terenie AIRBUS POLAND oraz we współpracy z partnerami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy konstrukcji i oprogramowania. Pełnowymiarowy, latający demonstrator pozwoli realizować zamówienia produkcyjne, dzięki projekcji zastosowań w realnych warunkach.

Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej pod nowe wytyczne europejskie w celu uzyskania wymaganych certyfikatów. W celu maksymalizacji skali działania spółka ma w planach podjąć kroki zmierzające do ekspansji na rynki światowe, zdobycie globalnych zamówień, w tym przede wszystkim z rynku amerykańskiego,  europejskiego, a także afrykańskiego.

 UDZIAŁ W KONFERENCJACH I TARGACH 

PROMETHEUS będzie brał czynny udział w imprezach targowych oraz konferencjach branżowych na terenie całej Unii oraz USA aby zaprezentować model drona i pozyskać klientów, partnerów oraz inwestorów gotowych wesprzeć projekt na kolejnych etapach komercjalizacji.

Lista targów, w których chcemy wziąć udział w ramach promocji drona Prometeusz:

ENERGETAB w Bielsku-Białej – największe w Polsce targi energetyki i elektrotechniki;

Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic w Lublinie;

SAWO w Poznaniu - Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa        i  Ratownictwa;

EUROPOLTECH w Warszawie - Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa;

oraz wiele innych wydarzeń, konferencji i wszelkich eventów branżowych.

W celu pozyskania zamówień zagranicznych planowane jest w pierwszej kolejności pozyskanie partnerów branżowych w: USA, Niemczech, Francji, Wlk. Brytanii, Holandii.

Budowa pełnowymiarowego drona PROMETHEUS pierwszego na świecie hybrydowego drona wyposażonego w mikrofon kierunkowy jest kosztowna, dlatego zwracamy się do inwestorów o wsparcie projektu.

CERTYFIKACJA

Spółka zamierza wystąpić i uzyskać następujące certyfikaty: 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obrót i sprzedaż statków bezzałogowych

 

Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego

 

Zaświadczenia bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA RESTRICTED

Certyfikatu ISO 9001

Certyfikatu zarządzania jakością spełniający wymagania NATO AQAP-2110.

W przyszłości Spółka rozważa również kroki zmierzające do zakupu, przejęcia spółek z sektora branży bezzałogowych statków powietrznych (dronów).
 

MODEL BIZNESOWY

 

Zakończyliśmy etap badań i rozwoju drona. Przetestowaliśmy rynek pod kątem zapotrzebowania i mamy podpisane listy intencyjne od firm gotowych kupić PROMETHEUS by wykorzystywać jego możliwości. Kolejnym etapem przed uruchomieniem masowej produkcji, pozwalającej na finansowanie dalszego rozwoju jest zbudowanie fizycznego, pełnowymiarowego PROMETHEUS.

Już na tym etapie PROMETHEUS S.A. może poszczycić się listami intencyjnymi na zamówienia. 

Dotychczas spółka podpisała listy intencyjne ze spółkami z sektora energetycznego oraz agencji ochrony o wartości 8 mln zł oraz prowadzi rozmowy o sprzedaży 34 szt dronów dla lidera z sektora energetycznego o wartości 17 mln zł.

Obserwujemy historyczny przełom na rynku dronów, które oprócz popularnych zastosowań cywilnych zyskują znaczenie, jako profesjonalne jednostki wsparcia armii, służb mundurowych i ratowniczych.

Aby realizować zlecenia planowany jest udział w licznych przetargach organizowanych przez służby mundurowe, spółki skarbu państwa i prywatne podmioty. Tylko w Polsce, odbywa się rocznie kilkadziesiąt przetargów, dla których Prometeusz, dzięki szerokiemu zastosowaniu jest potencjalnym faworytem postępowań przetargowych.


Dron w wersji podstawowej sprzedawany będzie w cenie poniżej 200 tys. zł netto, co czyni go konkurencyjnym w stosunku do możliwości jakie posiada. Dodatkowy koszt to wyposażenie drona, które w zależności od konfiguracji może wynieść nawet do 300 tys. zł netto.

PROGNOZA SPRZEDAŻY

GRUPY DOCELOWE 

Cechy drona Prometheus pozwalają na szereg zastosowań w sektorze publicznym i prywatnym.

Komercyjne zapotrzebowanie na drony stale rośnie. Dzięki różnorodnemu wyposażeniu opcjonalnemu, PROMETHEUS ma szerokie zastosowanie i może służyć:

FIRMOM Z SEKTORA ENERGETYCZNEGO w celu pozyskiwanie danych o stanie słupów energetycznych i linii napowietrznych, dokonywania pomiarów linii energetycznych


PODMIOTOM I JEDNOSTKOM SPECJALNYM odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne, akcje ratunkowe, np. w celu zrzutu elementów dla bezpieczeństwa i ratownictwa (np. apteczka pierwszej pomocy, żywność, woda)


POLICJI w celu poszukiwania zaginionych osób, namierzania skradzionych samochodów, w obserwacji zwiadowczej, komunikacji z tłumem, „rozganiania” nielegalnych zgromadzeń ludzi, itp.


STRAŻY POŻARNEJ celem wykorzystania podczas katastrof (powódź, pożar), monitorowania terenu w poszukiwaniu osób, wsparcia akcji pożarniczych z powietrza z transmisją live obrazu w dowolne miejsce na świecie


WOJSKU w celu wspierania z powietrza wojskalądowe poprzez dostarczanie informacji na temat terenu, przenoszenie sygnału wifi


STRAŻY MIEJSKIEJ w celu monitorowania jakości powietrza, wyszukiwania pojazdów parkujących w niedozwolonych miejscach, często zagrażających bezpieczeństwu, sczytywanie tablic rejestracyjnych przy kontroli biletów parkingowych 


STRAŻY GRANICZNEJ chronić granice państwa 
 

TOPR,  WOPR  w celu wspomagania akcji ratowniczych, szybkiej lokalizacji zaginionych osób, monitoringu plaż i komunikacja z ludźmi, wykrywać zagrożenia (np. rekiny dla rynku USA)


FIRMOM OCHRONIARSKIM w celu precyzyjnego monitorowania dużych chronionych obszarów i posesji


FIRMOM KOLEJOWYM I TRANSPORTOWYM i logistycznym w celu monitoringu sieci linii kolejowych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa transportu

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O PROJEKCIE?

KONTAKT Z PROMETHEUS